Σάββατο 18 Μαΐου 2013

ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΗ

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Υ.Δ.Ε.)

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΗ ΑΛΛΑΞΕ....

Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κειμενο:


Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τη νέα Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965

  Στις 16 Μαΐου 2011 στο Φ.Ε.Κ Β΄ με Αριθμό: 844, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α) με Αριθ. Φ.50/503/168 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/1965». Η παραπάνω Υπουργική Απόφαση τροποποιεί την Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965 και θεσμοθετεί τη νέα Υ.Δ.Ε του Ν.4483/1965, η οποία θα κατατίθεται υποχρεωτικά για την ηλεκτροδότηση των Ε.Η.Ε μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Φ.Ε.Κ, δηλαδή από τις 16/8/2011.
                Στο Άρθρο 1 της Υ.Α αναφέρεται το περιεχόμενο της νέας Υ.Δ.Ε, το περιεχόμενο της Έκθεσης Παράδοσης της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης και των Πρωτοκόλλων Ελέγχου που παραδίδονται μαζί με την Υ.Δ.Ε, το περιεχόμενο του ηλεκτρολογικού σχεδίου που συνοδεύει την Υ.Δ.Ε και στο γεγονός ότι όλα τα παραπάνω (Υ.Δ.Ε, έκθεση παράδοσης, πρωτόκολλα ελέγχου) κατατίθενται στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους και αντικαθίστανται όταν διενεργείται επανέλεγχος της εγκατάστασης.
                Στο Άρθρο 2 της Υ.Α αναφέρεται για τις εγκαταστάσεις υποσταθμών ή κινητήρων υψηλής ή μέσης τάσης και τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλουν οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
                Στο Άρθρο 3 της Υ.Α αναφέρεται ότι η ηλεκτρική επιχείρηση διανομής μπορεί να αρνηθεί την ηλεκτροδότηση ή να προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης, μόνο αν αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώσει απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της εγκατάστασης και να μην την ηλεκτροδοτεί ή να μην την επανασυνδέει μέχρι να υποβληθεί Υ.Δ.Ε ηλεκτρολόγου ότι η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της.
                Στο Άρθρο 4 της Υ.Α αναφέρεται ότι για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης Υ.Α επιτρέπεται να υποβάλλεται και η προηγούμενη Υ.Δ.Ε. και ότι τα συνημμένα υποδείγματα του παραρτήματος της Υ.Α (Υ.Δ.Ε, Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, Πρωτόκολλα Ελέγχου) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Υ.Α.




ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:



Γερασιμόπουλος Νέστωρ

Διευθ: Ισαύρων 5, 54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310224413, 6975856850
Web: 24helectro.blogspot.gr
Mail: 24hourselectrician@gmail.com
e-fax: 24.hourselectrician@hpeprint.com







1 σχόλιο: